np. google.com

Report for ang.pl


Generated on September 13, 2015, 10:49 pm

Szlifuj swój angielski - największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego.
78.8
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 99% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About 730 Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

52,103

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

4
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

175,000
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://ang.pl

Length: 3 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Szlifuj swój angielski - nauka angielskiego online

Length: 51 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Szlifuj swój angielski - największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego.

Length: 95 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

angielski, nauka

Length: 16 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 22 0 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 23 images on this website.

23 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.45% (view text)

Szlifuj sw j angielski nauka angielskiego online MENU Gramatyka S ownictwo wiczenia Forum Zaloguj Rejestracja start Nauka angielskiego gramatyka s ownictwo wiczenia lekcje S ownictwo poziom podstawowy A1 Baza zawiera list ok 600 s wek od kt rych chyba ka dy zaczyna nauk angielskiego Cechy charakteru B2 Cechy charakteru poziom B2 Cechy charakteru A1 B1 Cechy charakteru poziom A1 B1 Cz owiek czynno ci czasowniki A1 A2 Ponad 200 wyra e oznaczaj cych czynno ci Turystyka i podr e po angielsku Prawie 300 zwrot w przed wakacjami jak znalaz Word of the day Zapisz si do naszej us ugi a codziennie otrzymasz s wko z definicj i przyk adem u ycia oraz phrasal verb z polskim t umaczeniem na swoj skrzynk Nauka s wek Przetestuj nasz autorski system do nauki s wek i wyra e Ju nigdy nie powiesz e wkuwanie s wek jest nudne Zobacz system nauki s wek Phrasal Verbs Ponad 400 phrasal verbs podzielone wg wa no ci i kategorii Zobacz u ycie Phrasal Verb w zdaniu Zobacz naucz si a potem przetestuj Korepetycje Szukasz korepetycji z angielskiego Znasz dobrze j zyk i chcesz udziela korepetycji Oto idealne miejsce aby znale korepetytora lub zareklamowa swoje us ugi Zobacz og oszenia korepetycji J zyk za j zyk Znasz dobrze jaki j zyk i chcesz si nauczy innego Nie chcesz p aci za korepetycje To odpowiednie miejsce dla Ciebie oferty J zyk za J zyk Wzajemna nauka polega na bezp atnych korepetycjach Na przyk ad Ola zna wietnie francuski a Janek angielski spotykaj si wi c razem raz dwa razy w tygodniu i ucz si wzajemnie Zobacz og oszenia j zyk za j zyk Tematyczne s ownictwo angielskie wymowa zdj cia Przedstawiamy nasz nowy projekt s ownik tematyczny ze zdj ciami i wymow s wek Co kilka dni nowa kategoria Wszelkie uwagi mile widziane Zapraszamy Dodali my do tej pory Owoce Warzywa Kolory Owady i insekty Instrumenty muzyczne Kwiaty Gady i p azy Cz ci cia a Znaki zodiaku Wyposa enie azienki Pory dnia Narz dzia Rodzina cz onkowie rodziny Kl ski ywio owe kataklizmy Drzewa Pomieszczenia i cz ci domu Ukszta towanie terenu Wyposa enie kuchni Ryby Pory roku S odycze Napoje Wyposa enie biura Miejsca Ssaki Ubrania garderoba Zawody Turystyka i podr e Cz owiek czynno ci czasowniki A1 A2 Cz owiek czynno ci rzeczowniki A1 B1 Cechy charakteru A1 B1 Cechy charakteru B2 zobacz tematyczne s ownictwo angielskie Gramatyka angielska Zapoznaj si z naszym opisem gramatyki angielskiej Pocz wszy od opisu poszczeg lnych cz ci mowy opisujemy czasy angielskie zasady tworzenia strony biernej mowy zale nej i okres w warunkowych Zobacz opis gramatyki j zyka angielskiego ang pl ods ona 4 Rozwijamy si Oto nowa ods ona naszych serwis w do nauki j zyk w obcych Tym razem najwa niejsza zmiana to przystosowanie stron do prawid owego wy wietlania na r nych urz dzeniach od kom rek przez tablety do komputer w stacjonarnych czytaj wi cej o nowym ang pl i zostaw swoj opini S ownictwo Ucz si s ownictwa razem z nami zobacz nasze bazy idiom w phrasal verbs przys w slangu i inne Zobacz bazy s ownictwa angielskiego wiczenia online Prawie 250 zestaw w interaktywnych wicze z angielskiego Sprawd si Zobacz wiczenia z angielskiego online Angielskie czasowniki nieregularne Pe na baza odmiany angielskich czasownik w nieregularnych wraz z t umaczeniem wymow oraz nowo przyk adami w zdaniach S uchaj nagra i wicz wymow Nagrywamy ang pl Zaczynamy od czasownik w nieregularnych i czas w Nied ugo du o wi cej zostaw swoje uwagi i opini Wzory wypracowa Nie wiesz jak napisa list recenzj rozprawk czy kr tkie opowiadanie Podajemy kilkadziesi t wzor w wypracowa na przer ne tematy ka dy wz r z przydatnym s owniczkiem Zobacz wzory wypracowa z angielskiego Opracowane artyku y Lista artyku w angielskich ka dy z aktywnym s owniczkiem Zobacz opracowane artyku y Idiomy Zestawienie angielskich idiom w Ju ponad 500 idiom w do nauczenia Ka dy idiom prezentujemy razem z polskim t umaczeniem a tak e przyk adem zdania Mowa potoczna i slang Unikalne zestawienie ponad 6800 wyra e z mowy potocznej i slangu Zaimek Najkr cej m wi c zaimki s to s wka kt rymi mo emy zast pi rzeczownik Gdyby my nie u ywali zaimk w musieliby my powtarza wiele razy rzeczownik a tego przecie nie chcemy Zaimki dzielimy na dzier awcze nie myli z przymiotnikami dzier awczymi osobowe zwrotne wzajemne i nieokre lone Wszelkie prawa zastrze one przez ang pl 2015 O serwisie Reklama Nowo ci Szlifuj sw j angielski Szlifuj sw j niemiecki Szlifuj sw j hiszpa ski Szlifuj sw j francuski Szlifuj sw j w oski Szlifuj sw j rosyjski
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://ang.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://ang.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

26,700
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

55
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

26
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

Yes
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

82
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

13
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.1311 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

94.152.129.193
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									ang.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      ang.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns1.tld.pl. [195.149.224.10]
ns2.tld.pl. [94.152.202.202]
created:        2003.04.23 13:00:00
last modified:     2014.02.10 12:52:23
renewal date:     2017.04.22 14:00:00
option created:    2014.04.15 23:35:18
option expiration date:    2017.04.15 23:35:18
dnssec:        Unsigned
TECHNICAL CONTACT:
company: AZ.pl Sp. z o.o.
street: Al. Papieza Jana Pawla II 19/2
city: 70-453 Szczecin
location: PL
phone: +48.914243780
fax: +48.914243799
last modified: 2014.08.05
REGISTRAR:
AZ.pl Sp. z o.o.
Al. Papieza Jana Pawla II 19/2
70-453 Szczecin
Polska/Poland
+48.914243780
domena@az.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry