np. google.com

Report for atc-cargo.pl


Generated on August 31, 2015, 6:40 pm

Operator logistyczny ATC Cargo w Gdyni. Kompleksowy transport morski, kolejowy i lotniczy. Logistyka i spedycja krajowa oraz międzynarodowa w pełnym zakresie. Sprawdź
65.8
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

83% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

8% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

30% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

5,026,947

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

3
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

835
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://atc-cargo.pl

Length: 9 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Transport morski, kolejowy i lotniczy w Gdyni - Operator logistyczny ATC Cargo

Length: 78 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Operator logistyczny ATC Cargo w Gdyni. Kompleksowy transport morski, kolejowy i lotniczy. Logistyka i spedycja krajowa oraz międzynarodowa w pełnym zakresie. Sprawdź

Length: 169 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

transport lotniczy, operator logistyczny, spedycja morska, firma spedycyjna, transport kolejowy, transport morski, spedycja krajowa

Length: 131 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 8 4 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 10 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

1.73% (view text)

Transport morski kolejowy i lotniczy w Gdyni Operator logistyczny ATC Cargo Zamknij Strona korzysta z plik w cookies w celu zapewnienia realizacji us ug Korzystaj c ze strony wyra asz zgod na u ywanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl darki Mo esz okre li warunki przechowywania lub dost pu do plik w cookies w Twojej przegl darce Wi cej informacji PL ENG Kana RSS Extranet O nas Operator logistyczny ATC Cargo S A Jeste my spedytorem Jeste my agencj celn Jeste my Upowa nionym Przedsi biorc Wsp lnotowym Jeste my cz onkiem WCA Jeste my cz onkiem PISiL Jeste my cz onkiem RIP Gdynia Nasze warto ci Jeste my spo ecznie odpowiedzialni Realizowane projekty Informacje podstawowe Historia Us ugi Transport morski Fracht drobnicowy Fracht lotniczy Transport intermodalny Transport drogowy Magazynowanie Agencja celna Przesy ki ekspresowe Wa ne dokumenty Przydatne linki Relacje inwestorskie Inwestor O sp ce Walne Zgromadzenie Raporty bie ce w systemie EBI Raporty kwartalne w systemie EBI Raporty roczne w systemie EBI Raporty w systemie ESPI Dobre praktyki Kalendarz inwestora Instytucje rynku kapita owego Kontakt dla Inwestora Press room Media o nas Komunikaty prasowe Materia y dla medi w Kariera ATC Cargo jako pracodawca Rekrutacja krok po kroku Aktualne og oszenia Formularz aplikacyjny Kontakt Dane kontaktowe Formularz kontaktowy Fracht morski Fracht morski Agencja celna Agencja celna Fracht lotniczy Fracht lotniczy Transport intermodalny Transport intermodalny Transport drogowy Transport drogowy Fracht drobnicowy Fracht drobnicowy Magazynowanie Magazynowanie Transport morski kolejowy i lotniczy Firma logistyczna ATC Cargo Oferujemy kompleksowe rozwi zania logistyczne na miar Twoich potrzeb Dowiedz si wiecej o naszej sp ce Us ugi Transport morski Fracht drobnicowy Fracht lotniczy Transport intermodalny Transport drogowy Magazynowanie Agencja celna Przesy ki ekspresowe Wa ne dokumenty Przydatne linki Jeste my spo ecznie odpowiedzialni Wi cej Na skr ty GPW w Warszawie Komisja nadzoru finansowego Stowarzyszenie Emitent w Gie dowych Zwi zek Makler w i Doradc w Aktualno ci 2015 06 30 ATC Cargo wyr nione certyfikatem Trans eu Certified Forwarder TCF Przeczytaj 2015 06 29 Cz onkowie Aliansu G6 przed u aj serwis Loop 7 Przeczytaj 2015 06 26 ATC Cargo wiadczy us ugi magazynowo prze adunkowe we w asnym magazynie Przeczytaj 2015 06 26 ATC Cargo z w asnym serwisem drobnicowym Przeczytaj Przeczytaj Skontaktuj si z Nami 48 58 699 99 20 48 58 699 99 50 Napisz do sp ki atc atc cargo pl Zapytaj o ofert handlow oferty atc cargo pl Notowania 30 dni 3 miesi ce 6 miesi cy od debiutu ATC Cargo S A to firma z bogat wiedz i wieloletnim do wiadczeniem w bran y TSL Czytaj wi cej ATC Cargo S A to firma z bogat wiedz i wieloletnim do wiadczeniem w bran y TSL Transport Spedycja Logistyka Jeste my jednym z wiod cych operator w logistycznych w Polsce To co wyr nia nas na tle konkurencji to bez w tpienia zaanga owanie w sprawy naszych Partner w uczciwe podej cie do Zleceniodawc w zesp wysokiej klasy profesjonalist w oraz szeroki wachlarz oferowanych us ug zapewniaj cy kompleksow obs ug Szeroki wachlarz us ug Doskona a jako i niezawodno Sprawd ju dzi Granice naszych mo liwo ci wyznaczaj potrzeby naszych Klient w Ta zasada w pe ni oddaje charakter podejmowanych przez nas dzia a Dzia aj c jako operator logistyczny i profesjonalna zaanga owana w sprawy swoich Partner w firma spedycyjna kierujemy si ni na co dzie Pracujemy w oparciu o nowoczesne technologie Stale poszukujemy nowych rozwi za dostosowanych do potrzeb i oczekiwa nawet najbardziej wymagaj cych klient w Dzi ki profesjonalnej obs udze nasi Klienci oszcz dzaj czas i pieni dze Oferujemy transport i spedycj morsk pe nokontenerowa drobnicowa adunki niekonwencjonalne transport i spedycj drogow kontenerowa ca opojazdowa drobicowa przesy ki ekspresowe adunki ponagabarytowe transport i spedycj lotnicz transport intermodalny transport kolejowy obs ug celn magazynowanie Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe rozwi zania na miar ich potrzeb Obs ugujemy adunki bdquo door to door rdquo z wykorzystaniem wszystkich mo liwych ga zi transportu Zajmujemy si tak e obs ug celn wykonywaniem niezb dnych bada uzyskiwaniem wymaganych certyfikat w obs ug portow oraz magazynowaniem Wi cej informacji o naszych us ugach znajdziecie Pa stwo w zak adce US UGI Staramy si by jak najbli ej naszych Klient w tak aby s u y swoj pomoc zawsze gdy tylko jest to potrzebne Proponuj c okre lone rozwi zania kierujemy si najwa niejszym dla nas kryterium ndash dobrem i interesem Klienta Podejmowane przez nas dzia ania s zawsze wypadkow serwisu na najwy szym poziomie jako ci oraz jak najkorzystniejszych warunk w finansowych Siedziba g wna naszej Sp ki mie ci si w Gdyni Posiadamy tak e Oddzia y w odzi Zielonej G rze Radomsku i Wroc awiu Kompleksowa obs uga spedycyjna powierzona ATC Cargo S A pozwoli Pa stwu ograniczy swoje zaanga owanie w realizacj zlecenia do absolutnego minimum Potwierdzeniem wysokiej jako ci naszych us ug jest bogate grono zadowolonych Klient w kt rzy wsp pracuj z nami od lat i ch tnie polecaj nas swoim znajomym ATC Cargo ndash solidny partner w a cuchu dostaw Jako jeden z pierwszych podmiot w w Polsce otrzymali my wiadectwo Upowa nionego Przedsi biorcy Wsp lnotowego AEO w odniesieniu do uproszcze celnych oraz bezpiecze stwa i ochrony co umo liwia nam korzystanie z szeregu u atwie w zakresie bezpiecze stwa i ochrony oraz u atwie i uproszcze celnych Status AEO wyr nia nas jako solidnego i godnego zaufania partnera w a cuchu dostaw Od 2007 roku jeste my cz onkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Od 2010 roku jeste my notowani na Gie dzie Papier w Warto ciowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect W 2011 roku dzi ki ugruntowanej pozycji na rynku oraz odpowiednim referencjom potwierdzaj cym nasz profesjonalizm i wysok jako wiadczonych us ug zostali my cz onkiem presti owej sieci agent w WCA Family of Logistic Networks Wi cej informacji na nasz temat znajdziecie Pa stwo w zak adce O NAS Wyr niaj c si w spos b pozytywny spo r d innych przedsi biorc w i zostaj c uznanym za solidnego i godnego zaufania partnera w a cuchu dostawy mo emy zagwarantowa Pa stwu doskona jako i niezawodno jak r wnie kompleksow i profesjonaln obs ug Zach camy do szerszego zapoznania si z nasz ofert O nas Us ugi Relacje inwestorskie Press room Kariera Kontakt Mapa strony Pliki cookies ul Polska 13A 81 339 Gdynia S d Rejonowy Gda sk P noc Wydzia VIII Gospodarczy KRS KRS 0000303741 NIP 9581531010 REGON 220262540 Wysoko kapita u zak adowego 663 093 60 z Wysoko kapita u wp aconego 663 093 60 z Copyright 2012 ATC CARGO S A
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
1.00%
Operator logistyczny ATC Cargo S.A. - Transport międzynarodowy Operator logistyczny ATC Cargo S.A. w Gdyni. Prowadzimy kompleksową obsługę towarów wykorzystując transport morski, lotniczy, drogowy lub intermodalny. Sprawdź 3.12%
Operator logistyczny ATC Cargo S.A. - Transport międzynarodowy Operator logistyczny ATC Cargo S.A. w Gdyni. Prowadzimy kompleksową obsługę towarów wykorzystując transport morski, lotniczy, drogowy lub intermodalny. Sprawdź 3.12%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://atc-cargo.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://atc-cargo.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: />
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

122
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

Yes
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

147
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.1664 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

79.96.157.91
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									atc-cargo.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      atc-cargo.pl
registrant type:    organization
nameservers:      dns.home.pl. [46.242.149.10]
dns2.home.pl. [46.242.149.20]
dns3.home.pl. [46.242.149.30]
created:        2006.04.28 20:51:38
last modified:     2011.03.05 17:40:25
renewal date:     2017.04.28 20:51:38
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
home.pl S.A.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin
Polska/Poland
+48.914325555
801445555
https://home.pl/kontakt
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry