np. google.com

Report for autokomisy.pl


Generated on August 27, 2015, 12:54 am

Komisy samochodowe z całej Polski
41.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

90% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

43% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

9,640,435

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

2
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

113
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://autokomisy.pl

Length: 10 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Komisy samochodowe z całej Polski - Autokomisy.pl

Length: 50 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Komisy samochodowe z całej Polski

Length: 34 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 6 1 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 1 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

2.64% (view text)

Komisy samochodowe z ca ej Polski Autokomisy pl Strona g wna Katalog komis w Kredyt samochodowy Poradnik Kontakt Komisy samochodowe Bielsko Bia a Bia ystok Bytom Bydgoszcz Cz stochowa Chorz w Elbl g Gda sk Gdynia Gliwice Grudzi dz Gorz w Wielkopolski Jelenia G ra Katowice Krak w Legnica Lublin Nowy S cz Olsztyn Opole Radom Pozna Rzesz w Sopot Suwa ki widnica Tarn w Toru Warszawa W oc awek Wroc aw Zielona G ra Autokomisy pl Komisy samochodowe z ca ej Polski Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce Dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu uprzednio rejestrowanego na terenie Polski dow d w asno ci pojazdu dow d rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym tablice rejestracyjne karta pojazdu je li pojazd by wycowany czasowo z ruchu dokument potwierdzaj cy taki stan Czasowa Rejestracja pojazdu Czasowej rejestracji dokonuje si 1 z urz du w razie konieczno ci sprawdzenia lub uzupe nienia dokument w wymaganych do rejestracji pojazdu 2 na wniosek w a ciciela pojazdu w celu umo liwienia a wywozu pojazdu za granic b przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej c przejazdu zwi zanego z konieczno ci dokonania badania homologacyjnego badania technicznego lub naprawy 3 Czasowej rejestracji dokonuje si na okres nie przekraczaj cy 30 dni Osoba ubiegaj ca si o rejestracj pojazdu mo e ubiega si o jednorazowe przed u enie terminu czasowej rejestracji pojazdu o 14 dni w celu wyja nienia spraw zwi zanych z rejestracj pojazdu 4 Po up ywie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne zwraca si do organu kt ry je wyda Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy dow d w asno ci pojazdu dokument kt ry potwierdza powierzenie pojazdu dow d rejestracyjny je eli pojazd by zarejestrowany za granic dow d odprawy celenej dotyczy sprowadze spoza UE potwierdzenie op aty akcyzy lub potwierdzenie zwolnienia z obowi zku op aty za wiadczenie potwierdzaj ce obowi zek uiszczenia podatk w lub potweirdzenie zwolnienia z obowi zku op aty t umaczenie wszystkich dokument w sporz dzonych w j zyku obcym przez t umacza przysi g ego wyci g ze wiadectwa homologacji lub odpis decyzji zwlaniaj cej z obowiazku posiadania homologacji dow d wp aty w wysoko ci 500 z tablice rejestracyjne lub stosowne o wiadczenie za wiadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu dotyczy pojazd w UE Rejestracja pojazdu nowego kupionego w Polsce Wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu nowego zakupionego w Polsce dow d w asno ci pojazdu wyci g ze wiadectwa homologacji odpis decyzji zwalniajacej pojazd z homologacji karta pojazdu wydana przez producenta lub importera dow d wp aty w wysoko ci 500 z na rachunek NFO i GW BGK Jak zarejestrowac samoch d Jak zarejestrowac samoch d Wi cej artyku w hellip Jak sprowadzi samoch d Strona 1 z 2 pierwsza poprzednia 1 2 nast pna ostatnia Wszelkie prawa zastrzezone Autokomisy 2009
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Komisy Samochodowe Białystok - Autokomisy.pl Komisy samochodowe z całej Polski 4.06%
Komisy Samochodowe Bytom - Autokomisy.pl Komisy samochodowe z całej Polski 4.03%
Komisy Samochodowe Bydgoszcz - Autokomisy.pl Komisy samochodowe z całej Polski 3.94%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://autokomisy.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • No sitemap.xml Found
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

XHTML 1.0 Transitional
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid (1 Error)
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

7
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.3619 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

85.128.213.60
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									autokomisy.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      autokomisy.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns10.az.pl. [46.242.144.100]
ns11.az.pl. [176.58.93.228]
ns12.az.pl. [89.171.29.77]
created:        2003.01.01 12:00:00
last modified:     2014.12.08 12:40:30
renewal date:     2016.01.01 00:00:00
option created:    2009.02.16 18:29:25
option expiration date:    2018.02.16 18:29:25
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
Francja/France
+48.717500200
pomoc@ovh.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry