np. google.com

Report for designmagazyn.pl


Generated on August 30, 2015, 12:58 pm

DesignMagazyn.pl to miejsce z przydatnymi i użytecznymi informacjami dla grafików.
62.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 99% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

3,572,455

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

3
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

86
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://designmagazyn.pl

Length: 13 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

DesignMagazyn | Polski magazyn o designie

Length: 41 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

DesignMagazyn.pl to miejsce z przydatnymi i użytecznymi informacjami dla grafików.

Length: 84 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

design,designmagazyn,polski magazyn o designie,designer,sebastian,sebastian cencyk,jan szpakowski, szpakowski, grafika,webdesign,poligrafia,typografia,czcionki,fonty,poradniki,tutoriale,photoshop,illustrator,indesign,porada,artykuł,magazyn o grafice,poligrafia,wizytówki,druki,tworzenie stron internetowych, blog dla grafików,blog grafika,grafika blog,designer blog,designerski blog, blog dla designera

Length: 405 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
10 10 0 3 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 11 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

3.13% (view text)

DesignMagazyn Polski magazyn o designie DesignMagazyn O DesignMagazyn Autorzy Kategorie Branding Design Inspiracje Poligrafia Typografia Webdesign Wydarzenia Facebook Kontakt DesignMagazyn DesignMagazyn to miejsce z przydatnymi i u ytecznymi informacjami dla grafik w Tworzony z zami owania do dobrego designu Wyr niony Wywiad Patryk Hardziej 8222 Mam przeczucie e Polska pod wzgl dem projektowym ro nie w oczach 8221 Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Czerwiec 7th 2015 Patryk Hardziej to posta zyskuj ca coraz wi ksz popularno w r d grafik w Ilustrator i projektant graficzny autor Oldschool Logo Polskich Znak w Graficznych wsp w a ciciel Negation Studio Wyr niony Wywiad 8222 Sztuka w naszej bran y to mit 8221 8211 Wywiad z Adamem Rudzkim Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Maj 11th 2014 Kolejn osob z kt r mia em przyjemno rozmawia w ostatnim czasie jest Adam Rudzki Gdy jaki czas temu pierwszy raz spotka em si z jego portfolio 8211 wywar o ono na mnie ogromne wra enie P niej zobaczy em e zosta o wyr nione przez Awwwards co jednoznacznie sugeruje e jest to nietuzinkowa osoba kt r z pewno ci warto ledzi W wywiadzie o pracy w GREYu hellip Wyr niony Webdesign Adobe redefiniuje workflow webdesigner w Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Maj 5th 2014 Webdesign jak i ca a bran a technologiczna rozwija si w ogromnym tempie Co za tym idzie rozwijaj si narz dzia kt rymi pos uguj si tw rcy 8211 cho dzi w tej kwestii jeste my w bardzo nieciekawym po o eniu Jeste my bowiem pozbawieni aplikacji kt ra kompleksowo obs u y proces zaprojektowania responsywnej tre ci To czy Adobe redefiniuje workflow czy tylko podejmuje tego pr b pozostawiam ocenie ka demu hellip Wyr niony Wywiad 8222 Nie wiem jak si projektuje U mnie jest to rodzaj opatrzenia i intuicji 8221 8211 Wywiad z Martyn W dzick Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Kwiecie 7th 2014 Martyna W dzicka 8211 studentka ASP w Gda sku autorka wielu dobrze znanych projekt w do ko ca ubieg ego roku zwi zana ze studiem brandingowym Engram Obecnie prowadzi w asn dzia alno i jest o krok od uzyskania tytu u magistra Przed przeczytaniem wywiadu zdecydowanie zaleca si odwiedzania profilu Martyny na Behance by zapozna si z jej portfolio Wyr niony Wywiad Jacek K osi ski W kliencie trzeba szuka partnera a nie wroga 8221 Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Marzec 30th 2014 Jacek K osi ski 8211 grafik bloger a przede wszystkim jeden z za o ycieli Studia Brandingowego Engram Mia em przyjemno porozmawia troszk z Jackiem na pocz tku marca W rozmowie obecne projekty pocz tki dzia alno ci graficznej czasy studi w pasje poza bran owe i plany na przysz o Wyr niony Inspiracje Inspiracja czyli wiadoma obserwacja Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Luty 18th 2014 Niebywale trudno jest wej w g ow projektanta Osoby ze rodowiska kreatywnego s cz sto do rozchwiane emocjonalnie inspiruj si r nymi rzeczami wiadomie bombarduj si ilo ci tre ci uznawanych za 8222 inspiruj ce 8221 si gaj czasem po te nawet pozornie absurdalne w nadziei e cho by cz z przetrawionych informacji przerodzi si w dobry projekt Cz sto nawet z niez ym skutkiem Ale hellip Wyr niony Webdesign Jak rozpocz nauk webdesignu Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Stycze 30th 2014 Nauka czego zupe nie nowego niesie za sob szereg pyta i w tpliwo ci Najbardziej problematyczna zdaje si by metodyka i kolejno w kt rej nale y zdobywa wiedz Postaram si przedstawi zagadnienia w kt re warto si zag bi na samym pocz tku nauki w dziedzinie webdesignu Jest pewna kwestia o kt rej nale y pami ta czytaj c ca y artyku Wszystkie te zagadnienia s hellip Wyr niony Wydarzenia Aktualizacja produkt w Adobe Creative Cloud Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Stycze 16th 2014 Od dzi a w a ciwie od godziny 6 rano czasu polskiego dost pna jest aktualizacja trzech produkt w Adobe Adobe Photoshop CC Adobe Illustrator CC oraz Adobe InDesign CC Do arsena u dosz o kilka konkretnych funkcji kt re warto chocia w kilku zdaniach przybli y Je li jeste u ytkownikiem Creative Cloud a nie zrobi e jeszcze aktualizacji to mo esz to zrobi przechodz c hellip Wyr niony Wydarzenia Konkurs Fotolia TEN 2 Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Stycze 13th 2014 Od 10 stycznia do 10 lutego 2014 roku serwis Fotolia zaprasza artyst w cyfrowych z ca ego wiata do uwolnienia swojej kreatywno ci i zmierzenia si z dziesi cioma tw rcami przedstawionymi w drugim sezonie kolekcji TEN by Fotolia Bank zdj Fotolia zaprasza artyst w cyfrowych zar wno profesjonalist w jak i amator w do podj cia wyzwania i zmierzenia si z jednym hellip Wyr niony Webdesign Po co stworzyli my Flat design Opublikowane przez Sebastian Cencyk dnia Stycze 3rd 2014 Flat design to trend kt ry bardzo solidnie przeszed przez ubieg y rok 8211 w to raczej nikt nie w tpi Jak b dzie w tym roku Nadal b dzie odciska swoje pi tno na ka dym nowym projekcie strony internetowej lub aplikacji na smartfony Niestety Nostradamus nie zostawi mi adnych wskaz wek zwi zanych z jasnowidzeniem dlatego mog tylko spekulowa 8211 nie zostawiaj c wam hellip Older Posts Ostatnie artyku y Patryk Hardziej 8222 Mam przeczucie e Polska pod wzgl dem projektowym ro nie w oczach 8221 8222 Sztuka w naszej bran y to mit 8221 8211 Wywiad z Adamem Rudzkim Adobe redefiniuje workflow webdesigner w 8222 Nie wiem jak si projektuje U mnie jest to rodzaj opatrzenia i intuicji 8221 8211 Wywiad z Martyn W dzick Jacek K osi ski W kliencie trzeba szuka partnera a nie wroga 8221 Facebook O DesignMagazyn Autorzy Kategorie Branding Design Inspiracje Poligrafia Typografia Webdesign Wydarzenia Facebook Kontakt Copyright DesignMagazyn 2015 bull Wszystkie prawa zastrze one Dumnie opublikowane WordPress
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Design | DesignMagazyn 3.24%
Inspiracje | DesignMagazyn 3.42%
Poligrafia | DesignMagazyn 3.67%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://designmagazyn.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • http://designmagazyn.pl/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

38
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

5
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

7
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

No
Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.4469 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

85.128.191.221
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									designmagazyn.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      designmagazyn.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns1.nazwa.pl. [85.128.128.10]
ns2.nazwa.pl. [85.128.129.10]
ns3.nazwa.pl. [185.36.168.115]
created:        2012.05.15 22:31:43
last modified:     2015.05.04 23:07:08
renewal date:     2016.05.15 22:31:43
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
nazwa.pl S.A.
ul. Cystersow 20A
31-553 Krakow
Polska/Poland
+48.801 33 22 33
+48.12 297 88 10
+48.12 297 88 08
kontakt@nazwa.pl
www.nazwa.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry