np. google.com

Report for intergaming.info


Generated on August 30, 2015, 1:01 pm

Fansite serwera Armia Podkarpacki Ots - zawiera wiele użytecznych skryptów m.in. rozbudowana wyszukiwarka postaci! Każdy gracz serwera ots APO 7.6 znajdzie tu coś dla siebie. Intergaming.info to oficjalna strona fanowska serwera APO ots.
46.1
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

70% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

23% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

22,217,051

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

0
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

2,310
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://intergaming.info

Length: 11 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Strona główna - intergaming.info

Length: 34 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Fansite serwera Armia Podkarpacki Ots - zawiera wiele użytecznych skryptów m.in. rozbudowana wyszukiwarka postaci! Każdy gracz serwera ots APO 7.6 znajdzie tu coś dla siebie. Intergaming.info to oficjalna strona fanowska serwera APO ots.

Length: 241 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

ots,apo,tibia,mmorpg,rpg,intergaming,toproste,proste,aposearch,open tibia server,open tibia,fansite,wyszukiwarka,postaci,czas,online,bany,search,intergaming,intergaming.info,inter,game,fan,fansite apo,apo ots

Length: 208 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 14 0 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 2 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

1.68% (view text)

Strona g wna intergaming info UWAGA Oferty sprzeda y postaci z najwi kszym poziomem 3474 rycerz 2290 paladyn 1300 rycerz 422 czarodziej 303 rycerz Je eli jeste zainteresowany zamieszczeniem swojej oferty w tym miejscu skontaktuj si ze mn na forum intergaming info Serwis statystyk serwera APO Sprzedam ten domek za PLN oraz 1054 druida Akanaoo za PLN UC kontakt tutaj Nowo ci Szukaj Czas online Do wiadczenie Bany Dla graczy Archiwum news w 29 grudnia 2011 00 19 04 Nowa zasada dotycz ca wymian 29 grudnia 2011 00 16 49 Wymiany u Sciex a 31 maja 2011 19 16 59 Wyja nienie dotycz ce Rynku postaci 22 maja 2011 19 17 56 Cennik przedmiot w 6 lutego 2011 19 04 10 Rynek postaci 25 grudnia 2010 15 41 27 yczenia 5 grudnia 2010 15 02 56 Zmiany 18 czerwca 2010 18 18 55 Awaria skryptu 4 czerwca 2010 13 59 16 Zmiany na stronie 23 maja 2010 20 47 47 Sygnatury 18 maja 2010 19 13 15 Zmiany 8 maja 2010 15 42 05 Przerwy w dzia aniu 5 maja 2010 16 45 31 Oficjalne fansite 1 maja 2010 22 44 57 Start 29 grudnia 2011 00 19 04 Nowa zasada dotycz ca wymian Troche sp niony ale chcia em Was poinformowa i zosta a wprowadzona nowa zasada przez Pana Tygrysa z kt ra powinni cie si zapozna Tutaj podaje Wam linksa do tematu Tygrysa z now zasad Sciex 29 grudnia 2011 00 16 49 Wymiany u Sciex a Wszelkie informacje dotycz ce wymian u mnie znajdziesz pod tym linkiem Sciex 31 maja 2011 19 16 59 Wyja nienie dotycz ce Rynku postaci Ostatnimi czasy du o osob pisze na gg z pro ba o wystawienie postaci i tutaj pojawia si problem ot wystawienie postaci na rynku jest bezp atne i do tego nie potrzebujecie naszej pomocy admin w tylko mo ecie sami wystawi posta natomiast je eli chcecie umie cic swoj oferte na bannerze ty pasek na samej g rze strony musicie skontaktowa si z Franqiem Reasumuj c do wystawienia postaci nie potrzebujecie naszej pomocy Tutaj macie poradnik do wystawienia postaci na rynku Pozdrawiam Sciex Sciex 22 maja 2011 19 17 56 Cennik przedmiot w Hi all Dzisiaj zosta dodany Cennik przedmiot w w kt rym b dzie mo na sprawdzi aktualne ceny na serwerze APO 7 6 Oczywi cie zapraszam do sprawdzania cen itemk w W razie uwag prosz pisa na gg pod numer 11126850 Pozdrawiam Sciex Sciex 6 lutego 2011 19 04 10 Rynek postaci W dniu dzisiejszym w zak adce Dla graczy pojawi a si nowa kategoria Rynek postaci To miejsce gdzie ka dy mo e zamie ci ofert sprzeda y swojej postaci Wystarczy posiada konto na oficjalnym forum serwera Dok adny opis wraz ze wskaz wkami mo na znale tutaj Akynaoo 25 grudnia 2010 15 41 27 yczenia Z okazji wi t Bo ego Narodzenia yczymy Wam spe nienia wszystkich marze nawet tych najskrytszych o 3000 poziomie na APO Wielu prezent w spotka z rodzin oraz aby nadchodz cy rok by lepszy od tego Ekipa intergaming info Akynaoo 5 grudnia 2010 15 02 56 Zmiany Cze Ostatnimi czasy na stronie zmieni o si kilka rzeczy m in dodali my rozwijane menu ze statystykami czasu do wiadczenia z danego miesi ca zastosowali my tzw przyjazne linki dodali my rozwijany panel boczny z wtyczk profilu intergaming info w serwisie Facebook W najbli szej przysz o ci planujemy dodanie kilku nowych funkcji na stronie Akynaoo 18 czerwca 2010 18 18 55 Awaria skryptu W dniu dzisiejszym w skrypcie licz cym czas online wyst pi b d Niestety statystyka czasu z dzisiejszego dnia uleg a znacznemu zniekszta ceniu gdy dopiero od oko o godziny 18 00 skrypt zacz poprawnie funkcjonowa Przepraszamy za utrudnienia Akynaoo 4 czerwca 2010 13 59 16 Zmiany na stronie Jak zd yli cie pewnie zauwa y na stronie pojawi y si nowe kategorie Do wiadczenie oraz Dodatki Pierwsza z nich zawiera szczeg owe dane na temat zdobytych punkt w do wiadczenia ka dego dnia od powstania skryptu czyli od 7 maja 2010 roku W zak adce Dodatki b dzie mo na znale sporo ciekawych gad et w kalkulator w i wykres w dla graczy P ki co znajduje si w niej generator sygnaturek ale z czasem zostanie dodana reszta Mamy nadziej e wprowadzone zmiany przypadn wam do gustu Akynaoo 23 maja 2010 20 47 47 Sygnatury Ostatnio dodali my mo liwo generowania sygnatury przynale cej do danej postaci zawieraj cej r ne informacje na jej temat Sygnatury mo na utworzy korzystaj c z tego linku W najbli szym czasie mo e do sygnatury zostan dodane nowe kategorie oraz nowe t o edit Z racji e ka da sygnatura wygasa co 5 min jest od wie ana a ka da strona na kt rej znajduje si podpis z sygnatur wysy a danie do strony APO czas aktualizacji sygnatury zosta przed u ony do 20 min Ma to na celu odci enie strony APO Mam nadziej e nie b dzie to bardzo przeszkadza Btw Ernii aka Farrah na prezydenta xd edit2 Z powodu du ej ilo ci utworzonych sygnatur ich czas wygasania zostaje przed u ony do 30 min News by ostatnio edytowany o godzinie 11 20 42 dnia 24 pa dziernika 2010 przez Akynaoo a Akynaoo 18 maja 2010 19 13 15 Zmiany Jak pewnie zauwa yli cie w dniu dzisiejszym strona zosta a przeniesiona na nowy adres Zesp z o ony z Franeq a i mnie lub jak kto woli mnie i Franeq a wykona w ostatnim czasie do spor robot Dodali my wiele opcji wy wietlania statystyk aktualnie pracujemy nad bardzo rozbudowanymi statystykami expa Dodali my r wnie niewidoczny dla Was bardzo rozbudowany panel Admina kt ry znacznie przyspiesza nasz prac N Nixon 8 maja 2010 15 42 05 Przerwy w dzia aniu Przez ostatnie kilkana cie minut nast pi brak mo liwo ci po czenia si z baz danych powodowany du ilo ci da po cze do tej e bazy To niestety wina hostingu ale postaram si co wymy li eby takie zdarzenia nie mia y miejsca Akynaoo 5 maja 2010 16 45 31 Oficjalne fansite Dzisiaj ApoSearch trafi na list oficjalnych stron fanowskich APO ots Mam nadziej e wszyscy dotychczasowi HaXi0r mAsT3rZy ju nie boj si tej strony Akynaoo 1 maja 2010 22 44 57 Start Og aszam oficjalny start serwisu Przez ostatnie kilka dni niekt rzy mieli mo liwo pozna funkcje tej strony w wersji testowej P ki co mam nadziej e nie znajdzie si za du o b d w na stronie wszystkie ewentualne prosz zg asza do mnie najlepiej za pomoc PW na forum APO klik Akynaoo Ta strona ma miano oficjalnego fansite ots Copyright 2015 intergaming info all rights reserved Admin
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Strona główna - intergaming.info Fansite serwera Armia Podkarpacki Ots - zawiera wiele użytecznych skryptów m.in. rozbudowana wyszukiwarka postaci! Każdy gracz serwera ots APO 7.6 znajdzie tu coś dla siebie. Intergaming.info to oficjalna strona fanowska serwera APO ots. 1.68%
Wyszukiwarka: AKANAOO - intergaming.info Fansite serwera Armia Podkarpacki Ots - zawiera wiele użytecznych skryptów m.in. rozbudowana wyszukiwarka postaci! Każdy gracz serwera ots APO 7.6 znajdzie tu coś dla siebie. Intergaming.info to oficjalna strona fanowska serwera APO ots. 2.99%
Strona główna - intergaming.info Fansite serwera Armia Podkarpacki Ots - zawiera wiele użytecznych skryptów m.in. rozbudowana wyszukiwarka postaci! Każdy gracz serwera ots APO 7.6 znajdzie tu coś dla siebie. Intergaming.info to oficjalna strona fanowska serwera APO ots. 1.68%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://intergaming.info/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

  • http://intergaming.info/sitemap.xml
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

  • Declared: pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

XHTML 1.0 Transitional
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid ()
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

77
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.2509 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

78.46.43.228
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Falkenstein, Sachsen, Germany

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									intergaming.info domain lookup results from whois.afilias.net server:

Domain Name:INTERGAMING.INFO
Domain ID: D32952035-LRMS
Creation Date: 2010-05-18T12:48:12Z
Updated Date: 2015-05-14T11:43:20Z
Registry Expiry Date: 2016-05-18T12:48:12Z
Sponsoring Registrar:GoDaddy.com, LLC (R171-LRMS)
Sponsoring Registrar IANA ID: 146
WHOIS Server:
Referral URL:
Domain Status: clientDeleteProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Registrant ID:CR48219882
Registrant Name:Piotr Kloc
Registrant Organization:
Registrant Street: Staroniwska 73
Registrant City:Rzeszow
Registrant State/Province:Rzeszow
Registrant Postal Code:35101
Registrant Country:PL
Registrant Phone:+48.178530774
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:pioklo@linuxpl.com
Admin ID:CR48219886
Admin Name:Piotr Kloc
Admin Organization:
Admin Street: Staroniwska 73
Admin City:Rzeszow
Admin State/Province:Rzeszow
Admin Postal Code:35101
Admin Country:PL
Admin Phone:+48.178530774
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email:pioklo@linuxpl.com
Billing ID:CR48219888
Billing Name:Piotr Kloc
Billing Organization:
Billing Street: Staroniwska 73
Billing City:Rzeszow
Billing State/Province:Rzeszow
Billing Postal Code:35101
Billing Country:PL
Billing Phone:+48.178530774
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email:pioklo@linuxpl.com
Tech ID:CR48219884
Tech Name:Piotr Kloc
Tech Organization:
Tech Street: Staroniwska 73
Tech City:Rzeszow
Tech State/Province:Rzeszow
Tech Postal Code:35101
Tech Country:PL
Tech Phone:+48.178530774
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:pioklo@linuxpl.com
Name Server:DNS11.LINUXPL.COM
Name Server:NS11.LINUXPL.COM
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
DNSSEC:Unsigned
Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy.  This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy. For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry