np. google.com

Report for nowekreowanie.pl


Generated on August 28, 2015, 5:31 am

nowekreowanie.pl
52.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 100% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

N/A
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

1
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://nowekreowanie.pl

Length: 13 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

nowekreowanie.pl Agencja reklamowa i interaktywna

Length: 49 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

nowekreowanie.pl

Length: 16 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

projektowanie stron, projektowanie stron www, tworzenie stron, tworzenie stron www, web design

Length: 94 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
13 1 3 1 0 4
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 23 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

1.89% (view text)

nowekreowanie pl Agencja reklamowa i interaktywna Pomo emy Tobie otworzy si na wiat Ca kiem nowe podej cie do biznesu STARTUJEMY STRONA G WNA O NAS US UGI PORTFOLIO ZESP KONTAKT O Nas Chcesz wiedzie wi cej Firma nowekreowanie pl powsta a w 2009r Ide agencji jest czenie wsp czesnych trend w w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta Wychodzimy naprzeciw ka dym nawet najbardziej niekonwencjonalnym zachciankom klienta co pozwala uzyska pe nie satysfakcji 5 lat do wiadczenia 50 realizacji 5k wypitych kaw 10k godzin pracy Co od Nas Zawsze pomocni Zastanawiasz si co to responsywno Responsywno to nic innego jak cecha strony kt ra umo liwia jej dostosowywanie si do rozdzielczo ci urz dzenia na kt rym jest wy wietlana Co to daje Daje ca kiem sporo nowych mo liwo ci Jako klient powiniene dba nie tylko o dost pno strony na komputerach typu PC Aktualne trendy wskazuj na coraz dynamiczniej rozwijaj c si mobilno urz dze Responsywno daje mo liwo bezproblemowego wy wietlania si zawarto ci strony na tabletach i smartfonach Je eli chcesz wiedzie wi cej o responsywno ci w naszej ofercie skontaktuj si z Nami Us ugi Kr tki przekr j naszej ofery Posiadanie strony lub sklep internetowego pozwala Pa stwu zaistnie w wirutlanym wiecie oraz uzyska realne korzy ci Marketing jest pote nym narz dziem kt ry pozwala ud wign nawet najbardziej toporne przedsi bzi cie Zapewniene przez Nas hostingu pozwali Pa stwu czu sie bezpiecznie oraz umo liwia nieprzerwan prac swoich projekt w Realizujemy r wnie zlecenia graficzne oraz wydruki r nego rodzaju i ma ci Reklama i poligrafia jest kolejn dziedzin w kt rej mo emy Pa stwu pom c Zapewniamy r wnie w miar potrzeby us ugi pozycjonowania SEO SEM Pozycjonowanie Dzi ki pozycjonowaniu dajesz mo liwo odnalezienia Swojej strony sklepu w sieci Daje to realne korzy ci kt re pozwalaj zwi ksza Twoje zyski Projektowanie Do ka dego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie i kompleksowo co daje w pe ni satysfakcj Klientowi oraz Nam poczucie spe nienia z wykonywanej pracy Klient Nasz Pan Przyk adamy du wag do Naszych Klient w co pozwala nam na wieloletnie wsp prace przy realizacji przer nych zlece Nawet tych nietypowych Kiedy obejmowa em urz d prezydenta jedynie eksperci od fizyki s yszeli o terminie World Wide Web Teraz nawet m j kot ma swoj stron Bill Clinton Jakie nowe mo liwo ci daje nam Internet Przede wszystkim jest to niezwykle bogate r d o informacji atwo dost pne i tanie Po drugie Internet to bardzo szybki rodek komunikacji czyli wymiany tych informacji Te dwie cechy powoduj e odleg o przestaje by barier w rozwoju stosunk w mi dzyludzkich w tym gospodarczych Mo liwe jest rozwi zanie okre lonego problemu przez zesp z o ony z os b mieszkaj cych w r nych miejscach na wiecie Leszek Balcerowicz Internet jest najwa niejszym wynalazkiem dla marketera od czasu powstania poczty To najwa niejsza cz rewolucji CRM Frederick Newell Nasze Umiej tno ci Nieszablonowy przekr j zdolno ci WEB DESIGN REKLAMA I POLIGRAFIA LOGOTYPY PHP HTML CSS Portfolio Zapraszamy do zapoznania si z kilkoma Naszymi realizacjami WSZYSTKIE STRONY SKLEPY LOGOTYPY POLIGRAFIA Nasz Zesp Zesp g wnodowodz cy Jakub w a ciciel Kamil Mened er Projekt w Monika Obs uga Klienta Oferta Specjalna Specjalnie dla Ciebie proponujemy specjaln ofert hostingow Standarnowa 99z rok Kompleksowe wsparcie on line Pojemno konta 10GB Pakiet transferu rok 50GB Bazy danych MySQL 2 Konta e mailowe 4 ZAM W Niestandardowa 149z rok Kompleksowe wsparcie on line i tel Pojemno konta 20GB Pakiet transferu rok 75GB Bazy danych MySQL 5 Konta e mailowe 10 ZAM W Bardzo niestandardowa 199z rok Kompleksowe wsparcie on line i tel Pojemno konta 40GB Pakiet transferu rok 100GB Bazy danych MySQL bez limitu Konta e mailowe bez limitu ZAM W Zapisz si do newslettera Je eli jeste zainteresowany nowo ciami oferami specjalnymi to zapisz si B d my w Kontakcie Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 48 22 390 91 97 2014 nowekreowanie pl Wszystkie prawa zastrze one
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
nowekreowanie.pl Agencja reklamowa i interaktywna nowekreowanie.pl 1.89%
nowekreowanie.pl Agencja reklamowa i interaktywna nowekreowanie.pl 1.89%
0.00%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://nowekreowanie.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • No sitemap.xml Found
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

19
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.0571 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

194.181.122.45
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Gdansk, Pomorskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									nowekreowanie.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      nowekreowanie.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns5.webd.pl. [95.211.31.65]
ns7.webd.pl. [194.181.15.61]
created:        2009.12.02 18:59:55
last modified:     2015.01.25 21:18:01
renewal date:     2015.12.02 18:59:55
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 35A lok.1B
02-672 Warszawa
Polska/Poland
+48.22 8538888
domeny@ConsultingService.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry