client-domain.com

Report for swiat-singla.pl


Generated on August 24, 2015, 6:55 am

O Nas - Biuro Matrymonialne Warszawa Świat Singla- usługi wyłącznie dla singli: skuteczna pomoc w poszukiwaniu partnera, doradztwo partnerskie, porady konsultantów, organizacja czasu wolnego: wczasy, wyjazdy, weekendy, kursy ,szkolenia i wiele...
38.2
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Not mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Mobile viewport not set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

100% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

6% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

10% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

4,413,781

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

2
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

62
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://swiat-singla.pl

Length: 12 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Świat Singla Biuro Matrymonialne Warszawa. Usługi dla Singli. Indywidualny dobór partnerski.

Length: 95 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

O Nas - Biuro Matrymonialne Warszawa Świat Singla- usługi wyłącznie dla singli: skuteczna pomoc w poszukiwaniu partnera, doradztwo partnerskie, porady konsultantów, organizacja czasu wolnego: wczasy, wyjazdy, weekendy, kursy ,szkolenia i wiele innych.

Length: 256 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

biuro matrymonialne warszawa ,biura matrymonialne warszawa ,świat singla, singiel, samotny, randka, druga połówka, miłość, partner, Warszawa, usługi matrymonialne, agencja matrymonialna, anonse matrymonialne, ogłoszenia matrymoniale, warszawa

Length: 250 characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 0 0 0 0 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 0 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

1.62% (view text)

wiat Singla Biuro Matrymonialne Warszawa Us ugi dla Singli Indywidualny dob r partnerski O nas Pakiety Cennik Oferty Skojarzeni Kontakt Nowoczesne biuro matrymonialne 6 lat do wiadczenia Naszym celem jest znalezienie Partnera Partnerki dla Ciebie Znakiem dzisiejszych czas w jest p d do kariery i ycie w biegu Anga uj c si w prac i szereg narastaj cych obowi zk w mamy ograniczone mo liwo ci poznawania nowych os b rodowisko pracy w kt rym sp dzamy wi kszo czasu nie sprzyja i nie jest dobrym miejscem na nawi zywanie relacji partnerskich Rozwi zaniem jest nasza oferta Klientami naszego biura s osoby stanu wolnego wykszta cone o wysokiej kulturze osobistej Swoje us ugi kierujemy do Ciebie Tak W a nie do Ciebie Bo to Ty okre lasz kogo szukasz Jeste my nowoczesnym biurem matrymonialnym innym ni wszystkie mamy 6 letnie do wiadczenie w bran y matrymonialnej poparte sukcesami oferujemy zapisy i obs ug on line oferujemy zapisy na dogodne okresy czasu prowadzimy indywidualny dob r partnerski pierwsze oferty przesy amy ju nast pnego dnia po zapisie Teraz mo esz do czy do grona naszych zadowolonych Klient w bez potrzeby wychodzenia z domu prosto szybko i bezpiecznie Zach camy do zapoznania si z naszymi Pakietami i skorzystania z us ug biura wiat Singla DLACZEGO MY Elektroniczna obs uga Oferujemy szybki i prosty zapis Elektroniczna obs uga pozwala na zwi kszenie efektywno ci wiadczonych us ug Indywidualne podej cie Nie stosujemy komputerowego doboru partnerskiego U nas mo esz liczy na indywidualny dob r partnerski kt ry gwarantuje poznanie os b uosabiaj cych poszukiwane przez Ciebie cechy warto ci i pogl dy Prywatno Ofert naszych Klient w nie zamieszczamy w adnych mediach Oferty udost pnione na stronie internetowej zamieszczane s na pro b i za pisemn zgod Klient w Pragniemy w ten spos b zapewni pe en komfort korzystania z naszych us ug Klientom ceni cym i chroni cym swoj prywatno Bezpiecze stwo poznawania nowych ludzi Jeste my alternatyw dla portali internetowych i tym samym pomagamy pozna drug osob w rzeczywistym a nie wirtualnym wiecie Dzi ki temu unikasz przy tym zagro e jakie nios za sob znajomo ci zawierane przez internet Efektywno Gwarantujemy nawi zanie kontaktu z osobami kt re wyra aj ch rzeczywistego spotkania Profesjonalny dob r Maj c na uwadze dobro Klient w profesjonalnie podchodzimy do naszej pracy proponuj c metody doboru partnerskiego opracowane przez do wiadczonych specjalist w O nas Pakiety Cennik Oferty Skojarzeni Kontakt Reklama Cookies Copyright 2009 Swiat Singla pl Biuro Matrymonialne Warszawa Biura Matrymonialne w Warszawie Biura Matrymonialne Warszawa Created by So2Day Business Solutions
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Inside analysis

Inside pages analysis

 

Title Meta description Text/HTML ratio
Świat Singla Biuro Matrymonialne Warszawa. Usługi dla Singli. Indywidualny dobór partnerski. O Nas - Biuro Matrymonialne Warszawa Świat Singla- usługi wyłącznie dla singli: skuteczna pomoc w poszukiwaniu partnera, doradztwo partnerskie, porady konsultantów, organizacja czasu wolnego: wczasy, wyjazdy, weekendy, kursy ,szkolenia i wiele innych. 1.62%
0.00%
0.00%
Show advice
High impact
Easy to solve

Use Google™ Webmaster Tool to improve the way search engines index your website.

Website compliance

robots.txt

http://swiat-singla.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • No sitemap.xml Found
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: Missing
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 4.01 Transitional
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

utf-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Invalid (7 Errors)
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

19
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.0412 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

85.128.239.205
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Krakow, Malopolskie, Poland

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									swiat-singla.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      swiat-singla.pl
registrant type:    organization
nameservers:      ns1.nazwa.pl. [85.128.128.10]
ns2.nazwa.pl. [85.128.129.10]
ns3.nazwa.pl. [185.36.168.115]
created:        2009.09.18 16:40:50
last modified:     2014.09.15 13:53:08
renewal date:     2015.09.18 16:40:50
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
nazwa.pl S.A.
ul. Cystersow 20A
31-553 Krakow
Polska/Poland
+48.801 33 22 33
+48.12 297 88 10
+48.12 297 88 08
kontakt@nazwa.pl
www.nazwa.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Back to top