np. google.com

Report for szpiegomat.pl


Generated on August 31, 2015, 6:55 pm

Szpiegomat.pl - Monitoring cen konkurencji dla sklepów internetowych. Śledzenie cen konkurencyjnych sklepów. Monitor cen, dostępności, kosztów dostawy i opinii o konkurencji | Bieżące raporty i powiadomienia o zmianach cen. Możliwość automatycznej zmiany cen w sklepie. Informacje o dostępności, kosztach dostawy, opiniach o konkurencji.
49.5
out of 100
?

Mobile

Mobile Friendliness

Awesome! This website is 100% mobile-friendly!

Show advice
High impact

Google Search will be expanding its use of mobile-friendliness as a ranking signal.

You can check your site by testing your pages with the Mobile-Friendly Test tool

Viewport Configuration

Good. Mobile viewport is set

Show advice
High impact

Viewport Configuration - Triggered when Google detects your page does not specify a viewport, or specifies a viewport that does not adapt to different devices.

Font Legibility

0% Text too small to read issue

Show advice
High impact

Font Legibility - Triggered when Google detects that text in the page is too small to be legible.

Content to Viewport

0% Content wider than screen issue

Show advice
High impact

Content to Viewport - Triggered when Google detects that the page content does not fit horizontally within the specified viewport size, thus forcing the user to pan horizontally to view all the content.

Size and Proximity of Links

0% Links too close together issue

Show advice
High impact

Size and Proximity of Links - Triggered when Google detects that certain tap targets (e.g., buttons, links, or form fields) may be too small or too close together for a user to easily tap on a touchscreen.

Visitors

Traffic estimation

About N/A Unique visitors/month
Show advice

You can use several different tools to estimate web traffic: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and Alexa.

Nevertheless, your analytics will provide the accurate traffic data.

Alexa rank

1,162,327

Show advice
High impact

A low rank means that your website gets lots of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of worldwide traffic to your website, although it is not 100% accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Page rank

0
Show advice
High impact

PageRank is a way to determine the relevance or importance of the websites/webpages and it is numerically represented from 0 to 10 largely based on number and quality of the backlinks.

Content

Indexed pages

107
Show advice
High impact
Difficult to solve

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing Search engines from crawling all pages on your website.

Resource: Check here to see if your content has been plagiarized. Then make test with specified keywords in the search engine to analyze your relative position for these keywords.

This lists the popular pages on your website.

In-Site SEO

Home analysis

URL

http://szpiegomat.pl

Length: 10 characters

Show advice

Keep your URLs short. If possible, avoid long domain names.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are an important part of a comprehensive SEO strategy.

Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name here. If no good names are available, consider a second hand domain from Sedo.

To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Title

Szpiegomat.pl - Monitoring cen konkurencji dla sklepów internetowych. Śledzenie cen konkurencyjnych sklepów. Monitor cen, dostępności, kosztów dostawy i opinii o konkurencji | Bieżące raporty i powiadomienia o zmianach cen. Możliwość automatycznej zmiany cen w sklepie. Informacje o dostępności, kosztach dostawy, opiniach o konkurencji.

Length: 350 characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google&trade search results.

Meta description

Length: No characters

Show advice
High impact
Easy to solve

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Your meta description contains between 70 and 160 characters, which is great.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Also be sure that each page has a unique meta description.

Meta keywords

Length: No characters

Show advice

Meta keywords is used to indicate keywords that are supposedly relevant to your website's content. However, because search engine spammers have abused this tag, it provides little to no benefit to your search rankings.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
17 4 20 10 3 0
Show advice
Low impact
Easy to solve

Use your keywords in the headings. Make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords.

For greater SEO, only use one <H1> title per page.

Images

We found 17 images on this website.

0 alt attributes are empty or missing!

Show advice
High impact
Easy to solve

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images. The alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google&trade Images search results.

Check the images on your website and make sure effective ALT text is specified for each image.

Click here to find out how to optimize images for search engines.

Restrict the number and size of images to optimize your website's page load times.

Resource: Use the Wayback Machine to review the design of any website in the past.

Text/HTML ratio

4.47% (view text)

Szpiegomat pl Monitoring cen konkurencji dla sklep w internetowych ledzenie cen konkurencyjnych sklep w Monitor cen dost pno ci koszt w dostawy i opinii o konkurencji Bie ce raporty i powiadomienia o zmianach cen Mo liwo automatycznej zmiany cen w sklepie Informacje o dost pno ci kosztach dostawy opiniach o konkurencji Funkcje Blog Kontakt Przetestuj Logowanie Funkcje Blog Kontakt Przetestuj Logowanie Szpiegomat pl to inteligentne narz dzie do wspomagania polityki cenowej w sklepach internetowych Monitorujemy konkurencj i wskazujemy miejsca do optymalizacji oferty cenowej Poznasz swoich konkurent w i szczeg owo por wnasz wasze oferty Wykorzystasz okazje do podniesienia cen W prosty spos b zwi kszysz sprzeda B yskawicznie zareagujesz na dzia ania konkurencji System inteligentnych podpowiedzi wska e produkty wymagaj ce Twoich natychmiastowych dzia a PRZETESTUJ ZA DARMO Zobacz oferty ca ej konkurencji w jednym miejscu Koniec z r cznym odwiedzaniem stron konkurencji i zbieraniem danych Dostaniesz gotowe zestawienie ofert wszystkich konkurent w w jednym miejscu Monitorujemy por wnywarki cenowe dowolnie wskazane sklepy oraz inne r d a Szpiegomat podpowie jak wykorzysta szanse i unikn b d w PRZETESTUJ Dostaniesz na tacy produkty w kt rych niewielka zmiana cenowa wystrzeli Ci du o wy ej w rankingu sklep w Czasami obni enie ceny nawet o kilka groszy pozwoli Ci wskoczy na du o lepsz pozycj Odkryjesz produkty kt re sprzedajesz zbyt tanio i podniesiesz ich mar Dowiesz si dla kt rych produkt w mo esz zwi kszy mar bez utraty przewagi nad konkurencj B dziesz dok adnie wiedzia z kim konkurujesz Poznasz swoje miejsce w rankingu i b dziesz wiedzia kto jest przed Tob Zobaczysz oferty wszystkich konkurent w ze szczeg owym por wnaniem do Twojej por wnanie ceny koszt w dostawy dost pno ci opinii o sklepie PRZETESTUJ Nigdy wi cej nie b dziesz obni a ceny tam gdzie nie musisz Masz towar dost pny od r ki a konkurencja nie Cz klient w ch tnie zap aci wi cej za produkt je li dostanie go szybko Oferujesz darmow lub tani dostaw R wnie mo esz mie troch wy sz cen bo klient atwo policzy ile musi zap aci w sumie Konkuruj tylko z tymi z kt rymi warto Zobaczysz opini o sklepach z kt rymi konkurujesz Z ca ego por wnania b dziesz m g wykluczy te kt re maj s absze opinie Dzi ki temu skupisz si na konkurowaniu z w a ciwymi sklepami i przestaniesz przejmowa si tymi kt re nie wzbudzaj zaufania Dowiesz si dla kt rych produkt w trzeba zmieni cen a kt re mo esz zostawi w spokoju Pozwoli to oszcz dzi Tw j czas i zamiast zajmowa si analiz ca ej oferty skupisz si tylko na tych produktach kt re wymagaj Twojej uwagi Twoje ceny mog zmienia si ca kowicie automatycznie w zale no ci od dzia a konkurencji Mo emy zintegrowa Tw j sklep ze Szpiegomatem i ustali w jaki spos b maj zachowywa si ceny w reakcji na poczynania konkurencji Ca kowicie z automatu i bez Twojego udzia u Tylko pomy l ile czasu mo esz zaoszcz dzi PRZETESTUJ Szybko zmienisz ceny nawet dla wielu tysi cy produkt w Dzi ki plikom XLS CSV mo esz b yskawicznie ustali ceny dla produkt w w Excelu a nast pnie zaimportowa je do swojego sklepu Gotowe Szybko dotrzesz do informacji wa nych dla Ciebie Sam najlepiej wiesz co jest dla Ciebie wa ne Dzi ki filtrom kt re s banalnie proste w u yciu atwo znajdziesz te informacje i b dziesz m g spojrze na swoj ofert z wielu perspektyw Skupisz si na wybranym asortymencie Nie musisz obserwowa ca ej oferty Mo esz wybra produkty lub kategorie kt re chcesz monitorowa Dzi ki temu skupisz si na tym co istotne dla Ciebie a ca reszt zostawisz w spokoju i oszcz dzisz czas atwo wykorzystasz dane ze Szpiegomatu do analiz Mo esz zapisa dane ze Szpiegomatu w pliku XLS lub CSV i podda je bardziej szczeg owej analizie w Excelu Mo esz na przyk ad por wna aktualne ceny w sklepie z cenami zakupu i sprawdzi wysoko obecnej mar y oraz gdzie jest granica Twojej op acalno ci PRZETESTUJ Dla kogo jest Szpiegomat pl Dla sklep w internetowych do monitorowania konkurencji Dla producent w i dystrubutor w do monitorowania rynku Dla innych firm kt re chc monitorowa lub zbada rynek opracowujemy i tworzymy indywidualne rozwi zania biznesowe Potrzebujesz wi cej Skontaktuj si z nami Potrzebujesz dodatkowych funkcji lub integracji ze swoim systemem informatycznym Opisz nam swoje potrzeby a stworzymy rozwi zanie specjalnie dla Ciebie ZWI KSZYSZ SWOJE MAR E Wykorzystasz ka d okazj do podniesienia mar y i zarobisz wi cej PODNIESIESZ SPRZEDA Poprawisz pozycj i atrakcyjno twoich produkt w w rankingach cenowych i zwi kszysz obroty sklepu B DZIESZ ZAWSZE NA BIE CO Codzienna aktualizacja danych B yskawicznie odpowiesz na poczynania konkurencji OSZCZ DZISZ CZAS I PIENI DZE W kilka sekund por wnasz si z twoimi konkurentami i dowiesz si jak ich pokona INTUICYJNA OBS UGA Z atwo ci opanujesz pos ugiwanie si naszym narz dziem SYSTEM INTELIGENTNYCH PODPOWIEDZI Inteligentny algorytm wska e produkty o najwi kszym potencjale do zwi kszenia sprzeda y BIE CA POMOC I WSPARCIE Otrzymasz od nas wskaz wki jak w pe ni wykorzysta potencja Szpiegomat pl PROSTA I SZYBKA INTEGRACJA Z TWOIM SKLEPEM Ca y proces zajmie tylko chwil i nie wymaga od ciebie pracy Podaj tylko adres Twojego sklepu KONTAKT Z NAMI Szpiegomat pl tel 48 796 04 21 04 e mail info szpiegomat pl Olivia Business Centre Al Grunwaldzka 472 80 309 Gda sk Napisali o nas 8222 Narz dzie pomo e wykry b dy w polityce cenowej i zaproponuje sposoby ich wyeliminowania Zdarza si e sprzedawcy przeznaczaj rodki na bud et marketingowy dla niew a ciwych produkt w Lub niepotrzebnie konkuruj cenowo ze sprzedawcami kt rzy maj s abe opinie lub problemy z dost pno ci asortymentu 8221 8222 Szpiegomat pl dokonuje por wnania oferty sklepu z konkurentami i podpowiada dzia ania dzi ki kt rym sklep mo e zwi kszy zar wno sprzeda jak i mar Narz dzie wskazuje produkty dla kt rych nale y obni y cen tak aby zwi kszy ich sprzeda Podpowie r wnie takie dla kt rych mo na wykorzysta okazj do zwi kszenia ceny i maksymalizacji mar y 8221 8222 W a ciwa polityka cenowa to nie tylko obni anie cen To tak e wykorzystaniu ka dej szansy na podniesienie mar y przy utrzymaniu wysokiej sprzeda y Rozwi zania proponowane przez Szpiegomat pl mog okaza si wa nym elementem budowania przewagi konkurencyjnej e sklep w w nadchodz cym roku 8221 2013 2015 Szpiegomat pl Monitoring cen konkurencji dla sklep w internetowych i bran y e commerce Wszystkie prawa zastrze one Regulamin Polityka Prywatno ci Tytu test
Show advice
High impact
Difficult to solve

If Your website's ratio of text to HTML code is below 15%, that means that your website probably needs more text content.

Improve your SEO by adding more relevant text to your pages and increasing your keyword density.

Frames

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Frames can cause problems for search engines because they don't correspond to the conceptual model of the web. Avoid frames whenever possible.

Flash

No
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Flash should only be used for specific enhancements. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

Although Flash content often looks nicer, it cannot be indexed by search engines (however this may change in the near future).

This advice also applies to AJAX (however this may also change in the near future).

Website compliance

robots.txt

http://szpiegomat.pl/robots.txt
Show advice
High impact
Easy to solve

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web, and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

XML Sitemaps

 • No sitemap.xml Found
Show advice
Low impact
Easy to solve

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like last update, frequency of changes, and importance. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

Despite sporadic debates regarding this issue, we recommend that you submit an XML sitemap to Google™ Webmasters Tools and to Yahoo Site Explorer.

Language

 • Declared: pl-PL
Show advice
Low impact
Easy to solve

Tips for multilingual websites:

Doctype

HTML 5
Show advice

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

UTF-8
Show advice
Low impact
Easy to solve

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Google Analytics

Yes
Show advice
Low impact
Easy to solve

Be sure to leverage its full potential.

W3C validity

Valid
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To fix the detected errors, run the W3C validation service.

W3C is a consortium that sets the web standards.

Off-Site SEO

Popularity

Backlinks

55
Show advice
High impact
Difficult to solve

Backlinks links that point to your website from other websites. It's like a popularity rating for your website.

Since this factor is crucial to SEO, you should have a strategy to improve the quantity and quality of backlinks.

.edu backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for educational institutions, .edu domains are considered authority sites.

Links to your website from .edu domains have stronger SEO impact.

.gov backlinks

0
Show advice
High impact
Difficult to solve

Because they are strictly reserved for government institutions, .gov domains are considered authority sites.

Links to your website from .gov domains domains have stronger SEO impact.

Directories

DMOZ

No
Show advice
High impact
Easy to solve

DMOZ, a multilingual open content directory constructed and maintained by a comty of volunteer editors.

Submitting your website is important because search engines take DMOZ into account.

Social Media

Facebook Likes

7
Show advice
Low impact
Difficult to solve

"Like" is a way to give positive feedback or to connect with things you care about on Facebook. You can like content that your friends post to give them feedback or like a Page that you want to connect with on Facebook. You can also connect to content and Pages through social plugins or advertisements on and off Facebook.

Google +1s

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

The +1 button lets you start great conversations. When you click +1 you're publicly recommending pages across the web. You can also use +1 to share with the right circles on Google+.

Tweets

0
Show advice
Low impact
Difficult to solve

Click here to browse the most recent tweets related to your website.

Monitoring recent tweets tells you what people are saying about your website in real-time.

Resource: Monitor your brand in Twitter using tools like Topsy.

Usability

Favicon

No
Show advice
High impact
Easy to solve

favicon, is great to have on website. Make sure favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving user experience with a special favicon.

Website informations

Server

Load time

0.5212 second(s)
Show advice
High impact
Difficult to solve

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results

Resource: Check out these other tips to make your website run faster.

Resource: Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with Web Monitoring Services.

IP

178.33.49.43
Show advice

Your server's IP address has no impact on your SEO.

Use Robtex and DNSstuff for comprehensive reports on your domain name server.

Location

Paris, Ile-de-France, France

Show advice

To improve your website's responsiveness, locate your servers close to your main markets.

Click here to test your website speed. Everything is OK if the average time over 10 pings is less than 300ms.

Domain

Whois

									szpiegomat.pl domain lookup results from whois.dns.pl server:

DOMAIN NAME:      szpiegomat.pl
registrant type:    organization
nameservers:      dns103.ovh.net.
ns103.ovh.net.
created:        2013.02.07 12:44:07
last modified:     2015.07.02 09:00:31
renewal date:     2016.02.07 12:44:07
no option
dnssec:        Unsigned
REGISTRAR:
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
Francja/France
+48.717500200
pomoc@ovh.pl
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html
WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl									
Show advice

Old domains are ranked higher by search engines and yield better SEO results.

Google™ temporarily reduces the page rank of new domains, placing them into a "sandbox".

Using a domain that has been registered for many years can mitigate this effect.

Consider these Whois tips to further improve your SEO.

Do góry